แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

5 Questions  I  By Laddabee
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
คำชี้แจง อ่านข้อความหรือบทสนทนาท ่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  My father’s age is 40.
A.
B.
C.
D.
2.  Be quiet. Grandpa is sleeping.
A.
B.
C.
D.
3.  Wipa :  It’s raining.  Can you close the window, please?       Suda :  ……………………………….        
A.
B.
C.
D.
4.  Ann : Let’s go swimming.                
A.
B.
C.
D.
5.    At home.  If you want to go out.          
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
We have sent an email with your new password.