แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

5 Questions  I  By Laddabee on January 22, 2013
คำชี้แจง   อ่านข้อความหรือบทสนทนาท ่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  My father’s age is 40.
A.
B.
C.
D.
2.  Be quiet. Grandpa is sleeping.
A.
B.
C.
D.
3.  Wipa :  It’s raining.  Can you close the window, please?       Suda :  ……………………………….        
A.
B.
C.
D.
4.  Ann : Let’s go swimming.                
A.
B.
C.
D.
5.    At home.  If you want to go out.          
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade