แบบทดสอบอาเซียน

10 Questions  I  By Kuau on March 26, 2013
คำชี้แจ้งกรุณาพิมพ์ชื่อ (จริง)Your Name คลิกเพื่อเลือกคำตอบที่ถ กต้องที่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   อาเซียนหมายถึง ?
A.
B.
C.
D.
2.  2. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
A.
B.
C.
D.
3.  3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
A.
B.
C.
D.
4.  4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
A.
B.
C.
D.
5.  5. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
A.
B.
C.
D.
6.  6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
A.
B.
C.
D.
7.  7. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
A.
B.
C.
D.
8.  8. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
A.
B.
C.
D.
9.  9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
A.
B.
C.
D.
10.  10. ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade