ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz