ลักษณะนาม

10 Questions  I  By Tonkla on April 18, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
A.
B.
C.
D.
2.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
A.
B.
C.
D.
3.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
A.
B.
C.
D.
4.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
A.
B.
C.
D.
5.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
A.
B.
C.
D.
6.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
A.
B.
C.
D.
7.  ลักษณะนามของ กบ
A.
B.
C.
D.
8.  ลักษณะนามของ กระจาด
A.
B.
C.
D.
9.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
A.
B.
C.
D.
10.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade