ลักษณะนาม

10  I  By Tonkla on April 18, 2011

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลักษณะนามของ ดินสอ 
1.
2.
3.
4.
2.  ลักษณะนามของ รถไฟ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะนามของ กบ
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะนามของ หนังสือ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
5.  ลักษณะนามของ ใบไม้ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
6.  ลักษณะนามของ รถ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
7.  ลักษณะนามของ หมา คืออะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ลักษณะนามของ กระดาษ คืออะไร
1.
2.
3.
4.
9.  ลักษณะนามของ กรรไกร   คืออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  ลักษณะนามของ กระจาด
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz