ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5 Questions  I  By Napat on November 16, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ใครเป็นผู้แต่งศิลาจารึกหลักที่1
A.
B.
C.
D.
2.  ศิลาจารึกมีลักษณะการแต่งอย่างไร
A.
B.
C.
D.
3.  สุภาบิตพระร่วง เรียกอีกชื่อว่า?
A.
B.
C.
D.
4.  ศิลาจารึกหลักที่1 แบ่งเป็นกี่ตอน?
A.
B.
C.
D.
5.  ไตรภูมิพระร่าวงแต่งขึ้นเพื่ออะไร?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade