วรรณคดีสมัยสุโขทัย

5  I  By 10waritsara402
Please take the quiz to rate it.

วรรณคดีสมัยสุโขทัย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.วรรณคดีไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือเรื่องอะไร?
1.
2.
3.
4.
2.  2.ใครเป็นผู้แต่งไตรภูมิพระร่วง ?
1.
2.
3.
4.
3.  3.ในการแต่งศิลาจารึกได้มีการสันนิษฐานว่ามีคนแต่งเพิ่ม สันนิษฐานจากอะไร?
1.
2.
3.
4.
4.  4.นางนพมาศเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?
1.
2.
3.
4.
5.  5.ไตรภูมิพระร่วงมีกี่ภูมิ?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.