วรรณคดีสมัยสุโขทัย

5 Questions  I  By 10waritsara402 on November 15, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.วรรณคดีไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือเรื่องอะไร?
A.
B.
C.
D.
2.  2.ใครเป็นผู้แต่งไตรภูมิพระร่วง ?
A.
B.
C.
D.
3.  3.ในการแต่งศิลาจารึกได้มีการสันนิษฐานว่ามีคนแต่งเพิ่ม สันนิษฐานจากอะไร?
A.
B.
C.
D.
4.  4.นางนพมาศเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?
A.
B.
C.
D.
5.  5.ไตรภูมิพระร่วงมีกี่ภูมิ?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade