เรื่องของขยะ

10  I  By Wanwaw
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบนี้มีคะแนนเต็ม10ค ะแนน  (ข้อละ1คะแนน)เหมาะสำหรับทุกคนที่มีคว มรู้เกี่ยวกับขยะ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Reuse คืออะไร
1.
2.
3.
2.  Recycle คืออะไร
1.
2.
3.
3.  Reduce คืออะไร
1.
2.
3.
4.  วัสดุในข้อใดที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
1.
2.
3.
5.  หลัก"1A3R"คืออะไร
1.
2.
3.
6.  Reject คืออะไร
1.
2.
3.
7.  Repair คืออะไร
1.
2.
3.
8.  ขยะเปียก หมายถึงอะไร
1.
2.
3.
9.  ขยะแห้ง หมายถึงอะไร
1.
2.
3.
10.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภท"ขยะอันตราย"
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.