เรื่องของขยะ

10  I  By Wanwaw
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบนี้มีคะแนนเต็ม10ค ะแนน  (ข้อละ1คะแนน)เหมาะสำหรับทุกคนที่มีคว มรู้เกี่ยวกับขยะ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  Reuse คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัตถุที่นำมาใช้ได้อีก

  • B. 

   การนำกลับมาใช้ใหม่

  • C. 

   ลดระดับการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ


 • 2. 

  Recycle คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัตถุที่นำมาใช้ได้อีก

  • B. 

   การนำกลับมาใช้ใหม่

  • C. 

   ลดระดับการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ


 • 3. 

  Reduce คืออะไร
  • A. 

   การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวัตถุที่นำมาใช้ได้อีก

  • B. 

   การนำกลับมาใช้ใหม่

  • C. 

   ลดระดับการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ


 • 4. 

  วัสดุในข้อใดที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  • A. 

   ขวดแก้ว

  • B. 

   กระจกเงา

  • C. 

   กระดาษ


 • 5. 

  หลัก"1A3R"คืออะไร
  • A. 

   Avoid, Reduce, Reuse, Recycle

  • B. 

   Alife, Reduce, Reuse, Recycle

  • C. 

   Arrange, Reduce, Reuse, Recycle


 • 6. 

  Reject คืออะไร
  • A. 

   การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ

  • B. 

   การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้

  • C. 

   การลดปริมาณขยะ


 • 7. 

  Repair คืออะไร
  • A. 

   การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ

  • B. 

   การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้

  • C. 

   การลดปริมาณขยะ


 • 8. 

  ขยะเปียก หมายถึงอะไร
  • A. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย

  • B. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

  • C. 

   ขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน


 • 9. 

  ขยะแห้ง หมายถึงอะไร
  • A. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย

  • B. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

  • C. 

   ขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน


 • 10. 

  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภท"ขยะอันตราย"
  • A. 

   ถ่านไฟฉาย

  • B. 

   หลอดไฟ

  • C. 

   เศษแก้ว


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.