เรื่องของขยะ

10 Questions  I  By Wanwaw on November 1, 2010
แบบทดสอบนี้มีคะแนนเต็ม10ค ะแนน  (ข้อละ1คะแนน)เหมาะสำหรับทุกคนที่มีคว มรู้เกี่ยวกับขยะ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Reuse คืออะไร
A.
B.
C.
2.  Recycle คืออะไร
A.
B.
C.
3.  Reduce คืออะไร
A.
B.
C.
4.  วัสดุในข้อใดที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
A.
B.
C.
5.  หลัก"1A3R"คืออะไร
A.
B.
C.
6.  Reject คืออะไร
A.
B.
C.
7.  Repair คืออะไร
A.
B.
C.
8.  ขยะเปียก หมายถึงอะไร
A.
B.
C.
9.  ขยะแห้ง หมายถึงอะไร
A.
B.
C.
10.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภท"ขยะอันตราย"
A.
B.
C.
Back to top
Quiz Comments (8)
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade