We have sent an email with your new password.


Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 9

20 Questions  I  By Kangyoga
Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 9
Soal Remedial Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil Kanggo: Kelas 9 D,E, F, G dan Akselerasi

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Si Bedog Panjang. :Saha nu ngarang novel Si Bedog Panjang?      
A.
B.
C.
D.
2.  Kang Syarif nuju teu damang dirawat di Rumh Sakit Bayu Asih. Mangkukna abdi…………………dirawat di Rumah Sakit Bayu Karta     
A.
B.
C.
D.
3.  Paribasa "Jabung tumalapung sabda kumapalang" hartina……………………………          
A.
B.
C.
D.
4.  Basa Sunda minangka salasahiji basa ……….. anu aya di Indonésia. Di Jawa Barat, basa Sunda téh mangrupa basa indung urang Sunda.     
A.
B.
C.
D.
5.  Saszia Gotik téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.  
A.
B.
C.
D.
6.  Kamari abdi mios tabuh salapan ti Purwakarta, dupi bapa…………………tabuh sabaraha?   
A.
B.
C.
D.
7.  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta .…………………………..
A.
B.
C.
D.
8.  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………
A.
B.
C.
D.
9.  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, pupuh wirangrong kaasup ka pupuh ………….      
A.
B.
C.
D.
10.  Wilujeng……………………….ka parawargi sadayana di SMP Negeri 1 Purwakarta, mugia aya dina ginanjar kawilujengan.    
A.
B.
C.
D.
11.  Gajah téh nurut ari ka .......................mah. Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah nyaéta…….      
A.
B.
C.
D.
12.  Sakitu waé anu tiasa kapihatur. Bagian tina biantara Nyaéta bagian…………………….
A.
B.
C.
D.
13.  Afgan jeung Amanda indit ka sakola. Nu kaasup kecap panyambung satata nyaéta..................     
A.
B.
C.
D.
14.  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Laleur Bodas. Saha nu ngarang novel Laleur Bodas?       
A.
B.
C.
D.
15.  Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Dumasar ka na wacana di luhur. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo …………………………………
A.
B.
C.
D.
16.   Anu kaasup kalimah résiprokatif nyaéta .…………………………..
A.
B.
C.
D.
17.  Obrolan nu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih disebut:  
A.
B.
C.
D.
18.  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Perang Bubat. Saha nu ngarang novel Perang Bubat?. …………………….
A.
B.
C.
D.
19.  Keur kieu téh atuh nya.................datang anu rék méré duit..       a. rot                                                                  c. dol       b. bray                                                               d. jol
A.
B.
C.
D.
20.  Basa Sunda kudu diwariskeun ka nonoman Sunda. Kaayaaan basa Sunda perlu……………….,………………jeung dipaké dina  kahirupan sapopoé.  
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz