Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 9

20 Questions  I  By Kangyoga
Please take the quiz to rate it.

Uji Kompetensi Basa Sunda (remedial) Kelas 9
Soal Remedial Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil Kanggo: Kelas 9 D,E, F, G dan Akselerasi

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Laleur Bodas. Saha nu ngarang novel Laleur Bodas?       
A.
B.
C.
D.
2.  Basa Sunda minangka salasahiji basa ……….. anu aya di Indonésia. Di Jawa Barat, basa Sunda téh mangrupa basa indung urang Sunda.     
A.
B.
C.
D.
3.  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta .…………………………..
A.
B.
C.
D.
4.  Paribasa "Jabung tumalapung sabda kumapalang" hartina……………………………          
A.
B.
C.
D.
5.  Gajah téh nurut ari ka .......................mah. Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah nyaéta…….      
A.
B.
C.
D.
6.  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Si Bedog Panjang. :Saha nu ngarang novel Si Bedog Panjang?      
A.
B.
C.
D.
7.  Sakitu waé anu tiasa kapihatur. Bagian tina biantara Nyaéta bagian…………………….
A.
B.
C.
D.
8.  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Perang Bubat. Saha nu ngarang novel Perang Bubat?. …………………….
A.
B.
C.
D.
9.  Kamari abdi mios tabuh salapan ti Purwakarta, dupi bapa…………………tabuh sabaraha?   
A.
B.
C.
D.
10.  Wilujeng……………………….ka parawargi sadayana di SMP Negeri 1 Purwakarta, mugia aya dina ginanjar kawilujengan.    
A.
B.
C.
D.
11.   Anu kaasup kalimah résiprokatif nyaéta .…………………………..
A.
B.
C.
D.
12.  Keur kieu téh atuh nya.................datang anu rék méré duit..       a. rot                                                                  c. dol       b. bray                                                               d. jol
A.
B.
C.
D.
13.  Kang Syarif nuju teu damang dirawat di Rumh Sakit Bayu Asih. Mangkukna abdi…………………dirawat di Rumah Sakit Bayu Karta     
A.
B.
C.
D.
14.  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, pupuh wirangrong kaasup ka pupuh ………….      
A.
B.
C.
D.
15.  Saszia Gotik téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.  
A.
B.
C.
D.
16.  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………
A.
B.
C.
D.
17.  Basa Sunda kudu diwariskeun ka nonoman Sunda. Kaayaaan basa Sunda perlu……………….,………………jeung dipaké dina  kahirupan sapopoé.  
A.
B.
C.
D.
18.  Afgan jeung Amanda indit ka sakola. Nu kaasup kecap panyambung satata nyaéta..................     
A.
B.
C.
D.
19.  Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Dumasar ka na wacana di luhur. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo …………………………………
A.
B.
C.
D.
20.  Obrolan nu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih disebut:  
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.