ზოგადი უნარები quiz 12
40
მოცემული ტესტი ეკუთვნის www.exam.ge -ს. ტესტებში მოცემულია ვერბალური და მათემატიკური ნაწილი. ტესტზე მუშაობის დროა: 90 წუთი.