แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101

10 Questions  I  By Rnmexam
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101
คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  “ข้อมูล” หมายถึง
A.
B.
C.
D.
2.  “ข้อมูลปฐมภูมิ” หมายถึง
A.
B.
C.
D.
3.  “สารสนเทศ” หมายถึง
A.
B.
C.
D.
4.  สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
A.
B.
C.
D.
5.  เราสามารถนำสารเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านใด
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใดเป็นลักษณะของสารสนเทศที่ดี
A.
B.
C.
D.
7.  การนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มารวบรวม เรียบเรียง คำนวณ จัดทำเป็นรายงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศ
A.
B.
C.
D.
8.  การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ถือว่าเป็นขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศ
A.
B.
C.
D.
9.  การคิดคำนวณค่าน้ำ ค่าไฟประจำเดือน จัดเป็นวิธีการประมวลผลแบบใด
A.
B.
C.
D.
10.  สารสนเทศที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดเป็นสารสนเทศของผู้บริหารระดับใด
A.
B.
C.
D.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.