แบบทดสอบ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

10  I  By Rongjo
สวัสดีครับ ทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อของท่าน  จากนั้น คลิก เริ่ม เพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ลูกเสือ หมายถึง ใคร
1.
2.
3.
4.
2.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
3.  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
4.  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดคือ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
1.
2.
3.
4.
6.  ลูกเสือมีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ
1.
2.
3.
4.
8.  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
9.  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็น
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของลูกเสือ
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz