แบบทดสอบ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

10 คำถามที่  I  By Rongjo on August 5, 2013
สวัสดีครับ ทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อของท่าน  จากนั้น คลิก เริ่ม เพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดคือ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
1.
2.
3.
4.
2.  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
3.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
4.  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็น
1.
2.
3.
4.
5.  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
6.  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
7.  ลูกเสือ หมายถึง ใคร
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของลูกเสือ
1.
2.
3.
4.
9.  ลูกเสือมีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade