แบบทดสอบ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

10  I  By Rongjo
แบบทดสอบ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
สวัสดีครับ ทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อของท่าน  จากนั้น คลิก เริ่ม เพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดคือ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของลูกเสือ
1.
2.
3.
4.
4.  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ
1.
2.
3.
4.
6.  ลูกเสือ หมายถึง ใคร
1.
2.
3.
4.
7.  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็น
1.
2.
3.
4.
8.  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด
1.
2.
3.
4.
9.  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
10.  ลูกเสือมีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.