กฎหมาย ชุด 86 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ + เด่นน่าออก

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

กฎหมาย ชุด 86 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ + เด่นน่าออก
ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 88 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ นพิการ พ.ศ.2556 + เด่นน่าออก  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกี่ฉบับ
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 มีการยกเลิก พรบ.ตัวเดิมกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
4.  จากข้อ 3 หมายถึงมาตราใด
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
6.  ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้คือใคร
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ "ครูการศึกษาพิเศษ"
1.
2.
3.
4.
8.  ครูที่มีวุฒิตามข้อใดไม่สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษได้
1.
2.
3.
4.
9.  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีกี่คน
1.
2.
3.
4.
10.  ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คือ
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด คือสัดส่วนที่ถูกต้องของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รองประธาน ต่อ กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
12.  จากข้อ 11 ข้อใด ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
1.
2.
3.
4.
14.  ผู้แทนขององค์การคนพิการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีกี่คน
1.
2.
3.
4.
15.  อายุการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 อยู่ในตำแหน่งต่อได้ไม่เกินกี่วันนับแต่ พรบ.นี้ใช้บังคับ
1.
2.
3.
4.
16.  หตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
17.  ใครเป็นผู้อนุญาตการลาของ ผอ.เขต
1.
2.
3.
4.
18.  ครู ติวสอบ สังกัด สพป.นม.2 ออกจากราชการครูไปรับราชการทหารต้องขอกลับเข้ารับการครู ภายใน
1.
2.
3.
4.
19.  ข้าราชการครูท่านใดออกจากราชการไปแล้วไม่สามารถกลับเข้ารับราชการครูได้อีก
1.
2.
3.
4.
20.  ครูติวสอบถูกให้ออกไปรับราชการทหารที่เขาพระวิหาร วันที่ 22 มิย 2556 พ้นจากราชการทหาร 22 กรกฎาคม 2556 มาทำงานสอนที่โรงเรียน 22 สิงหาคม 2556 ในรอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ครูติวสอบจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.