กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556

22  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 86  ปพ.1 ใหม่ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ปพ.1 คืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ปพ.1 มีกี่ประเภท กี่แบบ
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใด ไม่ใช่ ปพ.1 
1.
2.
3.
4.
4.  หน่วยงานใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ปพ.1
1.
2.
3.
4.
5.  เลขที่ ของ ปพ.1 มีกี่หลัก
1.
2.
3.
4.
6.  ใครเป็นผู้กำหนดแบบพิมพ์เอกสาร ปพ.1
1.
2.
3.
4.
7.  เลขชุดที่ ของ ปพ.1 มีกี่หลัก
1.
2.
3.
4.
8.  การสั่งซื้อ แบบ ปพ.1 ให้กับสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
9.  ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ปพ.1
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.1
1.
2.
3.
4.
11.  การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมระบุในช่องหมายเหตุ ว่าดำเนินการคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใด
1.
2.
3.
4.
12.  ใครมิได้เป็นผู้ลงนามใน ปพ.1
1.
2.
3.
4.
13.  สิ่งใดที่ไม่มีใน ปพ.1
1.
2.
3.
4.
14.  หมึกที่ใช้ในการกรอก ปพ.1 สีใด
1.
2.
3.
4.
15.  ตัวเลขที่ใช้ในการกรอกใน ปพ.1
1.
2.
3.
4.
16.  กรณีเขียนผิดใน ปพ.1 ให้ปฏิบัติตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใด ไม่ใช่ สังกัด ใน ปพ.1
1.
2.
3.
4.
18.  กรณีผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม ให้ ให้ขีดด้วยเครื่องหมายใด
1.
2.
3.
4.
19.  การกรอกกิจกรรมนักเรียน ใน ปพ.1 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใด ไม่ใช่ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน ปพ.1
1.
2.
3.
4.
21.  หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของใคร
1.
2.
3.
4.
22.  ปพ.1 (คอมฯ) ฉบับละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.