ติวสอบ กฎหมาย 79 พรบ.การศึกษา V 3 6 STEP

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ติวสอบ กฎหมาย 79 พรบ.การศึกษา V 3 6 Step
ข้อสอบออนไลน์ 6 STEP กฎหมาย ชุด 79 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เวอร์ชั่น 6 STEP โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจำนวนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  " กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต " คือความหมายของข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  การศึกษาขั้นพื้นฐานมีระยะเวลากี่ปี
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการศึกษาไทย
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใด ไม่ใช่ แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
6.  การบริหารและการจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือ SBM ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  การนับอายุนักเรียนเข้าเรียนนับตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  หัวใจของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือมาตราใด
1.
2.
3.
4.
9.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก คือ
1.
2.
3.
4.
11.  กลุ่มในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
1.
2.
3.
4.
12.  ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใด ไม่ใช่ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
14.  " ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสฯ " ตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  การประเมินคุณภาพภายในใช้กระบวนการใด
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
18.  มาตรฐานการศึกษาชาติเป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2556 มีการสอบวัดความรู้ใน 5 สาระการเรียนรู้ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
20.  สัดส่วนคะแนนของการสอบและผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ในการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อปี 2556 เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.