ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 2550

30  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 2550
สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
  1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพท. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร ?
                     
1.
2.
3.
4.
2.  ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร                   
1.
2.
3.
4.
3.  จุดประสงค์หลักของโครงการอาหารกลางวัน คือ                                                                                               
1.
2.
3.
4.
4.  ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรของโรงเรียน                                         
1.
2.
3.
4.
5.  โรงเรียนอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ มีชุมชนค่อนข้างยากจน และเคร่งครัดศาสนา วิธีระดมทรัพยากรเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ คือ
1.
2.
3.
4.
6.  การจัดการความรู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดในฐานะท่านเป็นผู้บริหาร                                                  
1.
2.
3.
4.
7.  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้นักเรียนรักการอ่านโดยจะจัดการบริหารอย่างไร                           
1.
2.
3.
4.
8.  ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด                                                         
1.
2.
3.
4.
9.  โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร                         
1.
2.
3.
4.
10.  ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร จะพัฒนาตนเองอย่างไร                                  
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดเป็นครุภัณฑ์                                             
1.
2.
3.
4.
12.  จากยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ท่านในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร                                                  
1.
2.
3.
4.
13.  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูบรรจุใหม่ทำ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นท่านจะทำอย่างไร                                                                
1.
2.
3.
4.
14.  นักเรียนอยู่ชั้น ม.2 มาขอลาออกไปทำงานกับผู้ปกครอง ถ้าท่านเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
15.  ผอ.ใช้ครูทำผลงานทางวิชาการให้ตนเอง ไปส่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ มีโทษสถานใด
1.
2.
3.
4.
16.  โรงเรียนแห่งหนึ่งประสบภัยน้ำท่วม ต้องซ่อมแซมเสาอาคารอย่างเร่งด่วน ใช้งบประมาณ 90,000 บาท ใช้การจัดจ้างวิธีใด
1.
2.
3.
4.
17.  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียน                                                     
1.
2.
3.
4.
18.  .   ครูคนหนึ่งชอบละทิ้งการเรียนการสอน  ท่านเป็นผู้บริหารซึ่งได้ตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ครูคนนั้นยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม  ท่านจะทำอย่างไรต่อไป                                                                                            
1.
2.
3.
4.
19.  ท่านเป็นผู้บริหาร  ไปตรวจโรงเรียนเวลากลางคืน  ไม่พบครูเวร  ท่านจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรก                                                                       
1.
2.
3.
4.
20.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จะปิดโรงเรียนชั่วคราว  ท่านจะดำเนินการอย่างไร                                                                                              
1.
2.
3.
4.
21.  จงเรียงลำดับอาวุโส
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดไม่ใช่งานวิชาการ ในกฎกระทรวงการกระจายอำนาจฯ 2550  
1.
2.
3.
4.
23.  ครูชำนาญการพิเศษ ประสงค์จะลาศึกษาต่อภาคปกติ  ขออนุญาตใคร
1.
2.
3.
4.
24.  การจัดการศึกษา Home School ต้องขออนุญาตใคร
1.
2.
3.
4.
25.  บุคคลใดไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านพัสดุ
1.
2.
3.
4.
26.  ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีหัวข้อหนึ่งคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร                                     
1.
2.
3.
4.
27.  นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะ ทำอย่างไร                                      
1.
2.
3.
4.
28.  การตรวจบัญชีเงินคงเหลือของสถานศึกษา ตรวจอย่างไร                          
1.
2.
3.
4.
29.  โรงเรียนมีเงินงบประมาณงบดำเนินการค้างจ่าย 50,000 บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. 120,000 บาท บาท เงินรายได้ จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ให้ใช้งบประมาณประเภทใด                                                       
1.
2.
3.
4.
30.  โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสูงเกินงบประมาณ ท่านเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร                
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.