รอบรู้ ชุด 242 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ ชุด 242 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 242 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นโยบายการศึกษา "จาตุรนต์ ฉายแสง" มีกี่นโยบาย
1.
2.
3.
4.
2.  โจทย์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับพัฒนาประเทศ ของรัฐมนตรีจาตุรนต์ คือ
1.
2.
3.
4.
3.  กำหนดให้จากปี 2556 เป็นปี 
1.
2.
3.
4.
4.  เป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในปีใด
1.
2.
3.
4.
5.  ผล PISA  2009 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่เท่าไรจาก 60 ประเทศ
1.
2.
3.
4.
6.  นโยบายสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเพิ่มขึ้นเป็น
1.
2.
3.
4.
7.  นโยบายการศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  "ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน" มีกี่เรื่องทั้งระบบ
1.
2.
3.
4.
9.  จากข้อ 8 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใด ไม่ใช่ ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายการศึกษา
1.
2.
3.
4.
11.  การประเมินวิทยฐานะครูต้องเชื่อมโยงกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดสำคัญที่สุดในการ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)
1.
2.
3.
4.
13.  World Class University  อยู่ในนโยบายข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  Public Private Partnership  มีลักษณะเหมือนข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)  เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
16.  กลไกลในการขับเคลื่อนการศึกษามีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใด ไม่ใช่ กลไกลในการขับเคลื่อนการศึกษา
1.
2.
3.
4.
18.  แนวทางการบริหารตามนโยบายการศึกษามีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
19.  workshop  อยูในส่วนใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา รมว.ศธ.จาตุรนต์  ฉายแสง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.