รอบรู้ 212 แผน ศธ-สพฐ.2556 + กีฬาเด่น

23  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 212 แผน ศธ-สพฐ.2556 + กีฬาเด่น
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 6 STEP ชุด 212 แผน ศธ - สพฐ.2556 + กีฬาเด่น โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  จัดการศึกษาโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่ งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ทั้งในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน  คือส่วนใดของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1.
2.
3.
4.
2.  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได คือส่วนใดของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1.
2.
3.
4.
3.  ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีกี่ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
4.  จากข้อ 3 ข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.  Tablet เกี่ยวข้องกับนักเรียนชั้ยใดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาะิการปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1.
2.
3.
4.
6.  จากข้อ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น  คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  จากข้อ 4 สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
1.
2.
3.
4.
8.  ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
1.
2.
3.
4.
9.  กลยุทธ์ของ ศธ.ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีกี่กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
10.  กลยุทธ์ใดของ ศธ.สำคัญน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
11.  กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยึดตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ รมว.ศธ.พงศ์เทพ เทพกาญจนามีกี่ข้อ
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใด คือ ระยะเวลาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพฐ.ที่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
14.  "สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูง เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563” คือส่วนใดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
15.  สพฐ.มีสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าในส่วนกลาง 
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สพฐ.
1.
2.
3.
4.
17.  กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2556 ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีกี่กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
18.  แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2556 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
1.
2.
3.
4.
19.  ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่คือ
1.
2.
3.
4.
20.  กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 พ.ศ.2556 ประเทศใดเป็นเจ้าภาพ
1.
2.
3.
4.
21.  กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 คศ.2014 ประเทศเจ้าภาพคือ
1.
2.
3.
4.
22.  กีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 พ.ศ.2559 หรือ คศ.2016 ประเทศเจ้าภาพคือ
1.
2.
3.
4.
23.  ฟุตบอลโลก 2014 (2014 FIFA World Cup) ประเทศเจ้าภาพ คือ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.