รอบรู้ 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ. 2555

25  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

รอบรู้ 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ. 2555
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 200 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบ 2555  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง Core Value ของ ศธ. 2555
1.
2.
3.
4.
2.  แผนการดำเนินงานของ สพฐ.2555 เป็นไปตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใด ไม่ใช่ แผนงานของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดคือผลผลิตของ สพฐ.ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใด ไม่ใช่ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
6.  กองทุนส่งเสริม / พัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ ของ สพฐ.2555 
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณของ สพฐ.จากปี 2554-2555
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดเรียงลำดับการจัดสรรงบประมาณของสพฐ.2555 จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดตอบสนอง "การศึกษาเพื่อการมีงานทำ " ของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
10.  อาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติการมีกี่อาชีพ
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด ไม่ใช่อาชีพตามมัธยมเชิงปฏิบัติการของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง "การศึกษาเพื่อการมีงานทำ"
1.
2.
3.
4.
13.  Creative and Communicative Practitioner เกี่ยวข้องกับระดับใดของ สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
14.  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะเลือกทำตามข้อใดเพื่อตอบสนองการมีงานทำ
1.
2.
3.
4.
15.  หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลท่านจะให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นกลุ่มงานด้านใดในโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
16.  หากท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่านจะเลือกบริหารงานด้วยหลักการตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบันได้ 5 ขั้น สพฐ.
1.
2.
3.
4.
5.
19.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามบันได 5 ขั้น สพฐ.2555
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใด หมายถึง IS1 
1.
2.
3.
4.
21.  ข้อใดเรียงลำดับการจัดการเรียนการสอนเหรียญสองด้านจากภายในสู่ภายนอกได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะสำคัญขององค์กร
1.
2.
3.
4.
23.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
24.  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศในคณะกรรมาธิการพัฒเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร กำหนดรายละเอียดของกลุ่มสินค้าเกษตรจากพืชมีกี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
25.  จากข้อ 24 ข้อใดไม่ใช่ พืชสวน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.