We have sent an email with your new password.


ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

10  I  By Kroocaptain
  • Share This on Twitter
  • +
ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อท่าน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่คำว่า Start Quiz  เลือกคำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ ่มหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อ แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60  ยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85   ขอให้โชคดี  ขอบคุณที่ใช้บริการ 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
1.
2.
3.
4.
2.  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สาระสำคัญในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องพัฒนาผู้นำให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ข้อใดคือคุณลักษณะของ “Focus” 
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของไมเคิล  ฟูลแลน คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามซึ่งจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
5.  การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับองค์กรและเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่
1.
2.
3.
4.
6. 
1.
2.
3.
4.
7. 
1.
2.
3.
4.
8. 
1.
2.
3.
4.
9. 
1.
2.
3.
4.
10. 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz