Take Another Quiz

ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

10
ข้อสอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อท่าน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่คำว่า Start Quiz  เลือกคำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ ่มหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อ แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบที่ ำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60  ยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 85   ขอให้โชคดี  ขอบคุณที่ใช้บริการ 

Questions and Answers