آزمون سطح اولیه اس پی اس اس

10  I  By Ah_as10
Please take the quiz to rate it.

این آزمون به منظور سنجش تسلط شما بر نرم افزار اس پی اس اس و به طور خاص برای دانشجویان سطح کارشناسی رشته علوم اجتماعی طراحی شده استنام خود را در کادر زیر وارد کنید و  شروع را فشار دهید  

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  كدام يك از گزينه هاي زير درست نيست؟
1.
2.
3.
4.
2.  كدام يك از گزينه هاي زير درست نيست؟
1.
2.
3.
4.
3.  چيست؟System missing
1.
2.
3.
4.
4.  استفاده مي كنيم؟user missingچه هنگام از
1.
2.
3.
4.
5.  اگر متغير «نگرش به ادامه تحصيل» را با 10 گويه سنجيده باشيم كه هر كدام از آنها يك طيف ليگرت 5 تايي باشند آنگاه سطح سنجش متغير «نگرش به ادامه تحصيل» كدام خواهد بود؟
1.
2.
3.
4.
6.  در سوال بالا كمترين و بيشترين نمره كه ممكن است كسي از متغير «نگرش به ادامه تحصيل» كسب كند كدام است؟
1.
2.
3.
4.
7.  1. متغير درآمد خانوار را به دو شكل مي توانيم بسنجيم: الف- درآمد خانوار شما در ماه چه ميزان است؟.......... ب- درآمد خانوار شما در ماه چه ميزان است؟ 1- كمتر از 200 هزار تومان2- بين 200 تا 500 هزار تومان 3- 500 هزار تا 1 ميليون تومان4- بيش از 1 ميليون تومان سطح سنجش در اين دو شيوه كدام است و كدام شيوه اطلاعات بیشتری در بر دارد؟
1.
2.
3.
4.
8.  چگونه مي توان متغير فاصله اي را ترتيبي كرد؟
1.
2.
3.
4.
9.  اولين متغير ما در فايل داده همواره كدام است
1.
2.
3.
4.
10.  ‌اگر نوع متغير را String تعريف كنيم، آنگاه ويژگي متغير ما چه خواهد بود؟
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.