We have sent an email with your new password.

Close this window

การปลูกผักสวนครัว

40  I  By Kruyai
การปลูกผักสวนครัว
สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
1.
2.
3.
4.
3.  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
1.
2.
3.
4.
4.  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
6.  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
10.  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
11.  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
12.  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
13.  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
1.
2.
3.
4.
14.  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
15.  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
16.  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
1.
2.
3.
4.
17.  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
1.
2.
3.
4.
18.  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
1.
2.
3.
4.
19.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
1.
2.
3.
4.
21.  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
22.  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
1.
2.
3.
4.
23.  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
24.  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
1.
2.
3.
4.
25.  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
1.
2.
3.
4.
26.  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
27.  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
1.
2.
3.
4.
28.  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
1.
2.
3.
4.
29.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
1.
2.
3.
4.
30.  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
1.
2.
3.
4.
31.  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
32.  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
1.
2.
3.
4.
33.  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
1.
2.
3.
4.
34.  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
1.
2.
3.
4.
35.  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
36.  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
37.  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
1.
2.
3.
4.
38.  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
39.  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
1.
2.
3.
4.
40.  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz