การปลูกผักสวนครัว

40  I  By Kruyai
Please take the quiz to rate it.

การปลูกผักสวนครัว
สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
  • A. 

   ความร่ำรวยของประเทศ

  • B. 

   ความเป็นอยู่ตามฐานะของตนเอง

  • C. 

   การยอมรับและทดลองเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • D. 

   การอดออมไม่ยอมจ่าย


 • 2. 
  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความมีเหตุผล

  • C. 

   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 3. 
  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • A. 

   การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้นมาใช้เอง

  • B. 

   การทุ่มเทเวลาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

  • C. 

   การงานนอกเวลาเพื่อที่จะได้เงินจำนวนมาก

  • D. 

   การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต


 • 4. 
  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
  • A. 

   มะเขือเทศ

  • B. 

   มันฝรั่ง

  • C. 

   หน่อไม้ฝรั่ง

  • D. 

   ถั่วต่างๆ


 • 5. 
  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
  • A. 

   สวนผักสวนครัว

  • B. 

   สวนผักการค้า

  • C. 

   สวนผักธรรมชาติ

  • D. 

   สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง


 • 6. 
  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   เป็นงานอดิเรก

  • B. 

   เป็นรายได้เสริม

  • C. 

   ช่วยประหยัดรายจ่าย

  • D. 

   ได้ผักสดสะอาด ปลอดจากสารพิษตกค้าง


 • 7. 
  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
  • A. 

   ทราบแนวโน้มของราคา

  • B. 

   ทราบว่ามีพืชผักชนิดใดบ้าง

  • C. 

   ทราบว่ามีแหล่งจำหน่ายที่ใดบ้าง

  • D. 

   ปลูกพืชผักได้ตรงกับความต้องการของตลาด


 • 8. 
  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความต้องการของผู้ผลิต

  • B. 

   ความต้องการของเกษตรกร

  • C. 

   ความต้องการของผู้บริโภค

  • D. 

   ความต้องการของผู้จำหน่าย


 • 9. 
  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
  • A. 

   เวลาที่ใช้

  • B. 

   แรงงานที่จะใช้

  • C. 

   ราคาของพืชผัก

  • D. 

   การประกอบอาหาร


 • 10. 
  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
  • A. 

   ฤดูฝน

  • B. 

   ฤดูร้อน

  • C. 

   ฤดูหนาว

  • D. 

   ฤดูใบไม้ผลิ


 • 11. 
  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ยึดเกาะรากพืช

  • B. 

   พืชได้รับออกซิเจนจากดิน

  • C. 

   เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช

  • D. 

   เป็นแหล่งของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์


 • 12. 
  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
  • A. 

   ช่วยลดความร้อน

  • B. 

   รักษาสภาพความเป็นกลาง

  • C. 

   ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชผัก

  • D. 

   เป็นตัวทำละลายธาตุอาหารให้แก่พืช


 • 13. 
  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   โบรอน เหล็ก โมลิบดีนัม

  • B. 

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

  • C. 

   แคลเซียม แมกเนเซียม กำมะถัน

  • D. 

   ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม


 • 14. 
  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
  • A. 

   ช่วยผสมเกสร

  • B. 

   ช่วยระบายความร้อน

  • C. 

   ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

  • D. 

   ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของพืชผัก


 • 15. 
  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
  • A. 

   พืชวันสั้น พืชวันยาว

  • B. 

   การปลูกพืชบนดอยสูง

  • C. 

   ผักเมืองร้อน ผักเมืองหนาว

  • D. 

   ผักปลอดสารพิษหรือปลอดสารเคมี


 • 16. 
  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   มีชั้นหน้าดินตื้น

  • B. 

   มีเนื้อดินร่วนซุย

  • C. 

   เก็บกักน้ำไดได้ดีน้ำซึมผ่านยาก

  • D. 

   มีอินทรียวัตถุมากถึงร้อยละ 80


 • 17. 
  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ผักบุ้งจีน

  • C. 

   ถั่วฝักยาว

  • D. 

   ผักกาดขาวปลี


 • 18. 
  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
  • A. 

   กะเพรา

  • B. 

   หอมแบ่ง

  • C. 

   กะหล่ำปลี

  • D. 

   ผักกาดกวางตุ้ง


 • 19. 
  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
  • A. 

   บวบ

  • B. 

   กระเพรา

  • C. 

   กะหล่ำปลี

  • D. 

   ผักกาดหอม


 • 20. 
  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
  • A. 

   แมงลัก โหระพา

  • B. 

   กะหล่ำปม กะหล่ำดอก

  • C. 

   ผักกาดหอม ข้าวโพดหวาน

  • D. 

   ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี


 • 21. 
  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ผักบุ้งจีน

  • C. 

   ผักกะหล่ำปลี

  • D. 

   ข้าวโพดเทียน


 • 22. 
  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก

  • B. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก

  • C. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยวิทยาศาสตร์

  • D. 

   ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก


 • 23. 
  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
  • A. 

   มีค่า pH = 3 – 4

  • B. 

   มีค่า pH = 4 - 5

  • C. 

   มีค่า pH = 6 – 7

  • D. 

   มีค่า pH = 8 - 9


 • 24. 
  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   โรยเป็นแถว ๆบนดิน

  • B. 

   ใส่เป็นจุดโดยขุดหลุมลึก ๆ

  • C. 

   หว่านให้ทั่วผิวหน้าดินทั้งหมด

  • D. 

   ใส่แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน


 • 25. 
  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
  • A. 

   ใส่ปูนขาว

  • B. 

   ใส่ปุ๋ยเคมี

  • C. 

   ใส่กำมะถัน

  • D. 

   ใส่แคลเซียม


 • 26. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
  • A. 

   ทำลายวัชพืช

  • B. 

   ทำลายไข่แมลง

  • C. 

   ฆ่าเชื้อโรคบางชนิด

  • D. 

   ทำให้ดินโปร่ง ระบายน้ำได้ดี


 • 27. 
  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
  • A. 

   การเพาะในแปลง

  • B. 

   การเพาะในภาชนะ

  • C. 

   การเพาะในกระบะเพาะ

  • D. 

   หลายแบบผสมผสานกัน


 • 28. 
  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
  • A. 

   เพื่อช่วยในการระบายน้ำ

  • B. 

   เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน

  • C. 

   เพื่อป้องกันโรคเน่าของพืชผัก

  • D. 

   เพื่อให้น้ำแปลงพืชผักได้สะดวก


 • 29. 
  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
  • A. 

   รดน้ำให้ชุ่ม

  • B. 

   ทำที่กำบังแดด

  • C. 

   คลุมทับด้วยฟางแห้ง

  • D. 

   โรยปุ๋ยคอกบาง ๆ ทับบนแปลงเพาะ


 • 30. 
  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
  • A. 

   ทำที่กำบังแดด

  • B. 

   ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

  • C. 

   รดน้ำโดยใช้ระบบหยด

  • D. 

   ย้ายกระบะเพาะออกไปถูกแดดบ้าง


 • 31. 
  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
  • A. 

   2 - 3 ใบ

  • B. 

   4 - 5 ใบ

  • C. 

   6 - 7 ใบ

  • D. 

   7 - 8 ใบ


 • 32. 
  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
  • A. 

   7 - 10 วัน

  • B. 

   10 - 15 วัน

  • C. 

   21 - 30 วัน

  • D. 

   35 - 45 วัน


 • 33. 
  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
  • A. 

   วิธีการย้ายกล้า

  • B. 

   วิธีการหว่านเมล็ด

  • C. 

   วิธีการหยอดหลุม

  • D. 

   วิธีการใช้ส่วนต่าง ๆ


 • 34. 
  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
  • A. 

   1 คืน

  • B. 

   2 คืน

  • C. 

   3 คืน

  • D. 

   4 คืน


 • 35. 
  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
  • A. 

   คะน้า

  • B. 

   ตะไคร้

  • C. 

   แตงไทย

  • D. 

   ข้าวโพด


 • 36. 
  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
  • A. 

   ผักชี

  • B. 

   คะน้า

  • C. 

   ตะไคร้

  • D. 

   แตงโม


 • 37. 
  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
  • A. 

   เพื่อกำจัดวัชพืชและแมลง

  • B. 

   เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของพืชผัก

  • C. 

   เพื่อป้องกันการเกิดแมลงระบาด

  • D. 

   เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงไม่สูงชะลูด


 • 38. 
  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
  • A. 

   ต้นกล้าที่เป็นโรค

  • B. 

   ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก

  • C. 

   ต้นกล้าที่มีขนาดใหญ่

  • D. 

   ต้นกล้าที่ใบมีรอยแมลงกัด


 • 39. 
  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ใส่ปุ๋ยและให้น้ำ

  • B. 

   พ่นสารกำจัดศัตรูพืช

  • C. 

   พรวนโคนและกำจัดวัชพืช

  • D. 

   ควรให้กล้าได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่


 • 40. 
  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
  • A. 

   ช่วยลดความร้อน

  • B. 

   รักษาสภาพความเป็นกลาง

  • C. 

   ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชผัก

  • D. 

   เป็นตัวทำละลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.