การปลูกผักสวนครัว

40 Questions  I  By Kruyai on May 30, 2010
สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
A.
B.
C.
D.
2.  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
A.
B.
C.
D.
3.  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
A.
B.
C.
D.
4.  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
5.  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
A.
B.
C.
D.
6.  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
A.
B.
C.
D.
7.  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
A.
B.
C.
D.
8.  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
A.
B.
C.
D.
9.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
A.
B.
C.
D.
10.  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
A.
B.
C.
D.
11.  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
12.  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
13.  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
14.  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
15.  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
16.  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
A.
B.
C.
D.
17.  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
A.
B.
C.
D.
18.  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
19.  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
A.
B.
C.
D.
20.  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
A.
B.
C.
D.
21.  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
22.  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
A.
B.
C.
D.
23.  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
A.
B.
C.
D.
24.  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
A.
B.
C.
D.
25.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
A.
B.
C.
D.
26.  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
A.
B.
C.
D.
27.  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
A.
B.
C.
D.
28.  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
29.  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
A.
B.
C.
D.
30.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
A.
B.
C.
D.
31.  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
32.  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
A.
B.
C.
D.
33.  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
A.
B.
C.
D.
34.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
A.
B.
C.
D.
35.  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
A.
B.
C.
D.
36.  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
A.
B.
C.
D.
37.  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
A.
B.
C.
D.
38.  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
39.  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
A.
B.
C.
D.
40.  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade