การปลูกผักสวนครัว

40  I  By Kruyai
Please take the quiz to rate it.

การปลูกผักสวนครัว
สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
1.
2.
3.
4.
3.  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
1.
2.
3.
4.
6.  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
7.  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
1.
2.
3.
4.
9.  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
1.
2.
3.
4.
11.  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
13.  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
14.  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
1.
2.
3.
4.
15.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
16.  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
18.  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
20.  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
1.
2.
3.
4.
21.  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
22.  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
23.  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
24.  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
25.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
26.  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
1.
2.
3.
4.
27.  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
28.  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
1.
2.
3.
4.
29.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
1.
2.
3.
4.
30.  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
1.
2.
3.
4.
31.  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
1.
2.
3.
4.
32.  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
1.
2.
3.
4.
33.  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
34.  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
1.
2.
3.
4.
35.  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
36.  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
1.
2.
3.
4.
37.  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
38.  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
1.
2.
3.
4.
39.  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
40.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.