การปลูกผักสวนครัว

40 Questions  I  By Kruyai on May 30, 2010
สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
A.
B.
C.
D.
2.  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
A.
B.
C.
D.
4.  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
A.
B.
C.
D.
6.  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
A.
B.
C.
D.
7.  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
A.
B.
C.
D.
8.  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
9.  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
A.
B.
C.
D.
10.  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
A.
B.
C.
D.
11.  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
A.
B.
C.
D.
12.  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
13.  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
A.
B.
C.
D.
14.  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
A.
B.
C.
D.
15.  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
A.
B.
C.
D.
16.  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
A.
B.
C.
D.
17.  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
A.
B.
C.
D.
18.  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
A.
B.
C.
D.
19.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
A.
B.
C.
D.
20.  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
21.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
A.
B.
C.
D.
22.  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
A.
B.
C.
D.
23.  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
A.
B.
C.
D.
24.  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
A.
B.
C.
D.
25.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
A.
B.
C.
D.
26.  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
27.  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
A.
B.
C.
D.
28.  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
A.
B.
C.
D.
29.  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
30.  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
31.  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
A.
B.
C.
D.
32.  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
A.
B.
C.
D.
33.  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
A.
B.
C.
D.
34.  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
A.
B.
C.
D.
35.  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
A.
B.
C.
D.
36.  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
37.  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
38.  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
A.
B.
C.
D.
39.  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
40.  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade