We have sent an email with your new password.

Close this window

การปลูกผักสวนครัว

40  I  By Kruyai
การปลูกผักสวนครัว
สวัสดีครับ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พืชผักชนิดใดเลือกปลูกแล้วจะให้ผลผลิตเร็วภายใน 30 วัน
1.
2.
3.
4.
2.  สารอาหารประเภทโปรตีน มักมีมากในพืชผักประเภทใด
1.
2.
3.
4.
3.  พืชผักชนิดใดควรปลูกในฤดูหนาว
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการตากดิน
1.
2.
3.
4.
5.  ต้นกล้าที่เราควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรกคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักควรมีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
7.  ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากที่สุดคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
1.
2.
3.
4.
10.  การหว่านเมล็ดพืชผักสวนครัว ควรนำเมล็ดพันธ์ไปแช่น้ำไว้ กี่คืน จึงจะได้ผลดี
1.
2.
3.
4.
11.  การปลูกผักในพื้นที่ขนาดเล็กในบริเวณบ้านหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ลมมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชผักอย่างไร
1.
2.
3.
4.
13.  ส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดข้อใดเหมาะสมที่สุด
1.
2.
3.
4.
14.  สาเหตุที่สำคัญที่ต้องทำให้มีการสำรวจตลาดก่อนการปลูกพืชผัก
1.
2.
3.
4.
15.  ถ้าเมล็ดพืชผักมีขนาดใหญ่ ควรใช้การเพาะเมล็ดวิธีใด
1.
2.
3.
4.
16.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการถอนทิ้งเพื่อจัดระยะต้นกล้า
1.
2.
3.
4.
17.  ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัว มักเน่าเสียได้ง่ายที่สุด
1.
2.
3.
4.
18.  หลังการถอนทิ้งและจัดระยะต้นกล้าแล้ว ควรปฏิบัติตามข้อใดต่อแปลงกล้าเป็นอันดับแรก
1.
2.
3.
4.
19.  กล้าผักที่ย้ายปลูกควรมีใบจริงกี่ใบ
1.
2.
3.
4.
20.  ความต้องการของตลาด หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
21.  การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะเกิดผลดีด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
22.  การใส่ปุ๋ยในการเตรียมแปลงปลูกผักควรปฏิบัติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
23.  ผักชนิดใดควรเลือกปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี
1.
2.
3.
4.
24.  ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชผักด้านใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
25.  พืชผักสวนครัวประเภทใดนิยมปลูกโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลำต้น
1.
2.
3.
4.
26.  ในฤดูร้อน ควรเลือกปลูกพืชผักที่ทนความแห้งแล้งได้ดีได้แก่ข้อใด
1.
2.
3.
4.
27.  เลือกปลูกพืชผักชนิดใดใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
28.  แปลงเพาะเมล็ด ควรมีผิวบนแปลงโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
1.
2.
3.
4.
29.  กล้าผัก ควรมีอายุกี่วัน จึงย้ายไปปลูกได้
1.
2.
3.
4.
30.  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
31.  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
1.
2.
3.
4.
32.  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
33.  ถ้าดินปลูกพืชผักสวนครัวมีสภาพเป็นกรด จะแก้ไขอย่างไร
1.
2.
3.
4.
34.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
35.  น้ำจำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชผัก เพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
36.  หอมแดง กระเทียม ฯลฯ เป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกโดยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
37.  ถ้า ไม่ ต้องการ ให้ต้นกล้าในกระบะเพาะสูงชะลูด ควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
38.  การปลูกพืชผักโดยวิธีการหว่านเมล็ดแล้วถอนแยกเหมาะกับพืชผักชนิดใด
1.
2.
3.
4.
39.  สภาพดินตามข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
40.  เมื่อหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz