Стилистични тропи и фигури

107  I  By Slavici
Please take the quiz to rate it.

Стилистични тропи и фигури
Стилистични тропи и фигури в литературните текстове

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Алегория е:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Силното преувеличение на количествени или качествени характеристики се нарича:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Във връзка със следния цитат от стихотворението “Българският език” на Иван Вазов изпълнете поставените задачи: "Език свещен на моите деди,език на мъки, стонове вековни,език на тая, дето ни родиза радост не - за ядове отровни."Изразът "стонове вековни" представлява:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Коя извадка от текста съдържа епитет?
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Прилагателното "отровни" изпълнява функцията на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  В последния стих от цитата има:
1.
2.
3.
4.
7.  На кой от редовете словосъчетанието не е построено чрез инверсия?
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Във връзка със следния откъс от стихотворението “Стаята” от Атанас Далчев изпълнете задачите: "В ъглите расне неусетно            вечерната дрезгавина и вехне есенното слънце            върху килимите на пода, и светят жълти зимни дюли,            нарèдени върху комода като голяма броеница            от кехлибарени зърна."Метафора е изразът:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Последните два реда от цитата оформят:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Формата "светят" е:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  С кой термин се означава леката насмешка над отрицателни качества?
1.
2.
3.
4.
5.
12.  Отбележете правилното определение за израза:сълза когато се отрони,в ответ възкръсват рой звезди
1.
2.
3.
4.
13.  Отбележете правилното определение за подчертания израз в откъса:"Там, де земя гърми и тътнеот викове страшни и злобнии предсмъртни песни надгробни..."
1.
2.
3.
4.
14.  Изключете излишната двойка:
1.
2.
3.
4.
15.  Във връзка със следния откъс от разказа “Серафим” на Йордан Йовков изпълнете задачите.Посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо, на главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху палтото на непознатия: едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше - оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, с едър шев и избелели конци.Изразът "посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто" съдържа:
1.
2.
3.
4.
16.  Какво представлява изразът "като попско расо"?
1.
2.
3.
4.
17.  Изразът "се хвърляха в очи" представлява:
1.
2.
3.
4.
5.
18.  Изключете невярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
19.  Фрагментите въведени с "едно време" и "но сега" образуват:
1.
2.
3.
4.
5.
20.  Във връзка с откъса от “Кукувица” на Елисавета Багряна изпълнете следните задачи."Неведнъж ти рекох и повторих:не помагат билки и магии,кой каквото иска да говори -няма нивга аз гнездо да свия,рожби румени да ти отгледам,вкъщи край огнището да шетам."В кой от изразите се съдържа глаголна метафора?
1.
2.
3.
4.
5.
21.  В коя извадка от текста се съдържа епитет?
1.
2.
3.
4.
22.  Отбележете израза, използван като метафора за дома:
1.
2.
3.
4.
23.  Изключете излишния термин:
1.
2.
3.
4.
24.  В кой от случаите подчертаният израз е неправилно определен?
1.
2.
3.
4.
5.
25.  Отбележете случая, в който подчертаният израз не е метафоричен епитет:
1.
2.
3.
4.
26.  Епитет е:
1.
2.
3.
4.
27.  Посочете определението на подчертания израз:"Зора. Събужда се градът."
1.
2.
3.
4.
5.
28.  Прочетете следния откъс от “Ветрената мелница” на Елин Пелин и изпълнете задачите: "…От десет години насам тя стърчи на голото баирче над село като някое зъбато чудовище, станало от народното поверие убежище на тъмни духове, които унило клатят дрипавите му криле, разперени на дяволски кръст. Тоя пущиняк с обрасли в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска ръка на Лазар Дъбака…" Изразът "като някое зъбато чудовище" е:
1.
2.
3.
4.
5.
29.  Изразът "пищят хали и ветрища" е:
1.
2.
3.
4.
5.
30.  Изразът "оставен от сръчната и майсторска ръка" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
31.  Коя извадка от текста съдържа хипербола?
1.
2.
3.
4.
5.
32.  На кой от редовете в извадката от текста няма метафора?
1.
2.
3.
4.
5.
33.  Антитеза е:
1.
2.
3.
4.
34.  Посочете определението на подчертания израз:" Нощта е като пропаст, смълчана, неприветна"
1.
2.
3.
4.
5.
35.  Във връзка с цитирания откъс от лирическата творба “Пловдив” на Димчо Дебелянов изпълнете следните задачи. "Как бяха скръбни мойте детски дни!/ О, колко много сълзи спотаени!/ Тук първи път се моя взор стъмни/ и безпощадна буря сви над мене."Изразът "се моя взор стъмни" е:
1.
2.
3.
4.
5.
36.  Изразът "сълзи спотаени" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
37.  Изключете невярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
5.
38.  В кое заглавие се съдържа художествено определение?
1.
2.
3.
4.
5.
39.  Подчертаните изрази в следния откъс от стихотворението “Юноша” на Христо Смирненски са: "Аз не зная защо съм на тоз свят роден, не попитах защо ще умра, тук дойдох запленен и от сивия ден, и от цветната майска зора."
1.
2.
3.
4.
5.
40.  Определете вида на подчертаното изразно средство в следните стихове от Пенчо Славейков: "Сляп бил си ти! И Омир бил е сляп; но, в слепота, от хиледите зрящи едничък само той е виждал ясно."
1.
2.
3.
4.
5.
41.  С какво изразно средство е означено махалото на часовника в следните стихове от Атанас Далчев? "И ден и нощ, и ден и нощ часовникът люлее свойто слънце от метал."
1.
2.
3.
4.
5.
42.  Посочете определението на подчертания израз: "Порой сълзи се изляха от очите й…"
1.
2.
3.
4.
5.
43.  Изключете излишния термин:
1.
2.
3.
4.
44.  В кое от следните заглавия не се съдържа метафора?
1.
2.
3.
4.
5.
45.  Терминът епитет е синоним на:
1.
2.
3.
4.
5.
46.  Обединяването на логически взаимоизключващи се понятия в един израз се нарича:
1.
2.
3.
4.
5.
47.  Противоположно на хиперболата изразно средство е:
1.
2.
3.
4.
5.
48.  Във връзка с откъса от повестта “Чичовци” на Иван Вазов изпълнете следните задачи. "Селямсъзът… не викаше, а само клюмаше одобрително на всяка сполучена клетва на жена си и грухтеше от време на време. Приличаше на един генерал, който е поставил батареята си на една ближна могилка и наблюдава действието на огъня. Види се, същата тактика следваше и противниковият генерал, чиято батарея от своята стратегическа точка бълваше огън и смърт. Залповете ставаха по-чести и по-смъртоносни. На трескателните гранати-поразии от батареята на генерал Варлаама батареята на генерал Селямсъза отговаряше с пукателни бомби-проклетии, от които тряскаха небесата и керемидите!" Прилагателните "трескателни" и "пукателни" са:
1.
2.
3.
4.
5.
49.  Изразът "противниковият генерал" е:
1.
2.
3.
4.
5.
50.  Хипербола е изразът:
1.
2.
3.
4.
5.
51.  В кой от изразите има глаголна метафора?
1.
2.
3.
4.
5.
52.  Изразът "приличаше на един генерал" е употребен като:
1.
2.
3.
4.
5.
53.  Във връзка с цитирания пасаж от “Албена” на Йордан Йовков изпълнете следните задачи. "…Грешна беше тази жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Влася не се и помръдна. И в тая тишина, в тия няколко мига стана чудо, обърнаха се и най-коравите сърца, жалост и доброта светна в очите на мъже и жени. - Мари, Албено, мари, дъще - проплака женски глас, - какво направи, Албено!" В характеристиката на героинята прилагателните "грешна" и "хубава" изграждат:
1.
2.
3.
4.
5.
54.  Изразът "патерицата… не се и помръдна" е:
1.
2.
3.
4.
5.
55.  Глаголната форма "светна" в откъса е употребена:
1.
2.
3.
4.
5.
56.  Определете подчертания израз в следния пасаж: "О боже! подкрепяй свещеното дело на грубите черни ръце..."
1.
2.
3.
4.
5.
57.  Отбележете правилното тълкуване на термина хипербола:
1.
2.
3.
4.
5.
58.  Вид образност, при която нещо се представя иносказателно, е:
1.
2.
3.
4.
5.
59.  Посочете вярното определение на подчертания израз в цитата: "се спуснаха всички отвред - като отприщено стадо от слепи животни"
1.
2.
3.
4.
5.
60.  Отбележете цитата, в който ограденият израз е метафора:
1.
2.
3.
4.
61.  Изпълнете задачите във връзка със следния откъс от стихотворението “Прорицател” на Т. Траянов:
Нощта е като пропаст, смълчана, неприветна, пред всяка стъпка гине едва-що виден път, пред моя поглед всичко се дръпва неусетно, като пред меч насочени безсилна робска гръд. Аз дар неземен нося, горящи небосклони, скръбта на мрачен север, лъча на светъл юг, звънтящата стомана на химни непреклонни, обичта безмерна за тъжний роден звук.
Във функцията на метафоричен епитет е употребена думата:
1.
2.
3.
4.
5.
62.  Стиховете "скръбта на мрачен север" и "лъча на светъл юг" изграждат:
1.
2.
3.
4.
63.  Сравнение се съдържа в израза:
1.
2.
3.
4.
5.
64.  Формата "гине" е употребена:
1.
2.
3.
4.
5.
65.  Чрез инверсия е оформен изразът:
1.
2.
3.
4.
5.
66.  Хипербола се съдържа в израза:
1.
2.
3.
4.
5.
67.  Фрагментът "звънтящата стомана/ на химни непреклонни" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
68.  Изключете невярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
5.
69.  Изпълнете задачите във връзка със следния откъс от разказа на Ч. Мутафов “Историята на един автомобил”: "Така започна своя нов живот автомобилът: с променена каросерия и номер, със закърпен мотор и стари гуми, той приличаше на заболял от мъчителна болест, която от ден на ден отслабваше стоманените му стави. Оставяха го където завърнат, на дъжда, в локвите… само преди тръгване набързо наливаха бензин и масло, колкото да му дадат храна, за да изтрае през деня. Той видимо боледуваше: машината понякога хъркаше в страхотна кашлица, храчеше масло, потънала в пот от бензин и влага, които вечно просмукваха разхлабените вентили, при нанагорнище се задъхваше, търсеща напразно да поеме въздух през учестените удари на пресиленото си сърце, или пък отведнъж се задавяше - и тогава цялата кола конвулсивно трепереше с всичките си части, сякаш готова да се пръсне от непосилното напрежение." Движението на автомобила е охарактеризирано чрез техниката на:
1.
2.
3.
4.
5.
70.  Метафорично е употребена думата:
1.
2.
3.
4.
5.
71.  Отбележете вярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
5.
72.  Съществителните "стави" и "храна" са употребени като:
1.
2.
3.
4.
5.
73.  Изразът "не без удоволствие" е:
1.
2.
3.
4.
5.
74.  В израза "работеше гюла си" се съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
75.  Прочетете следния откъс от романа “Ноев ковчег” на Й. Радичков и изпълнете поставените задачи: "Уж казват, че народът ни бил добър! Народът добър, а хората лоши! Как тъй, не знам! Лоша работа!… Затуй днешният човек с много слаба надежда похлопва на вратата на друг човек. Ако не му отворят, то той отива по-нататък, за да потропа на вратата на учреждението. А учреждението, където навалицата е като на воденица и е претъпкано от всякакви чиновници, постепенно свикна с тежкия дъх на човешката грижа, стана безразлично и дебелокожо като хипопотама. Някои дори по-дебелокожи и от хипопотама станаха. Те наметнаха сивите си чиновнически тоги и се превърнаха за съвременния човек в сиви оброчни камъни." Думата "човек" навсякъде в откъса е употребена като:
1.
2.
3.
4.
5.
76.  Изречението "Народът добър, а хората лоши!" изразява:
1.
2.
3.
4.
5.
77.  Отбележете вярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
78.  В откъса олицетворение е използвано за представяне на:
1.
2.
3.
4.
5.
79.  Изключете невярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
80.  Словосъчетанието "тежкия дъх" е употребено като:
1.
2.
3.
4.
5.
81.  Прочетете следния откъс от повестта на В. Пасков “Балада за Георг Хених” и изпълнете поставените задачи: "Може и нищо да не мислеше Георг Хених тогава. Може би мисли и спомени са кръжали около бялата му глава, както пеперуди кръжат около светла лампа, а тя свети сама за себе си и не знае какво става около нея? Тъжна светлина се отцеждаше по пода. Скелетът на бюфета тъмнееше в ъгъла. Формите на цигулките унило висяха по стените, ограждайки празни, крушовидни пространства, като печати на безнадеждността. Срещуположният тезгях, на който бе работил някога, проскърцваше и пропукваше, сякаш старческите му кости се чупеха. Той приклякваше все по-ниско, изравнявайки ръст с ръста на стопанина. Тъмно грееше снимката на Боженка от стената между иконите и кандилото, което никога не беше запалено…" Изключете невярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
82.  Техниката на олицетворението е използвана в описанието на:
1.
2.
3.
4.
5.
83.  Посочете глаголната форма, което е в метафорична употреба:
1.
2.
3.
4.
5.
84.  Словосъчетанието "тъмно грееше" изразява:
1.
2.
3.
4.
5.
85.  Кое от словосъчетанията не съдържа метафора?
1.
2.
3.
4.
5.
86.  Изпълнете поставените задачи във връзка със следния откъс от разказа “Косачи” на Елин Пелин: "Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада. Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра. От ливадата край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината." Изразът "безкрайното Тракийско поле" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
87.  В описанието на полето и реката е използвана техниката на:
1.
2.
3.
4.
5.
88.  Метонимия се съдържа в израза:
1.
2.
3.
4.
5.
89.  Посочете вярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
5.
90.  Отбележете израза, в който няма глаголна метафора:
1.
2.
3.
4.
5.
91.  Изреченията "Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе" и "Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра" изграждат:
1.
2.
3.
4.
5.
92.  Във връзка със следния откъс от стихотворение на Н. Лилиев изпълнете поставените задачи: Море, и светъл път към неизвестност тъмна в предутрината тиха. Вълните кротко спят. Нечакано се съмна. О, първи детски вери! - Сред възсияла местност безброй лучи разкриха примамливите двери на тъмна неизвестност. Изразът "светъл път към неизвестност тъмна" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
93.  Чрез инверсия е изградено словосъчетанието:
1.
2.
3.
4.
5.
94.  Метафоричен епитет се съдържа в израза:
1.
2.
3.
4.
5.
95.  Изречението "Вълните кротко спят" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
96.  Изключете невярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
5.
97.  Образен паралелизъм се наблюдава между фрагментите:
1.
2.
3.
4.
5.
98.  Във връзка със следните стихове от Яворов изпълнете поставените задачи "Боричкания, сълзи, първи: - Последни сме - да бъдем първи! Човешка суета. “Честит” бил царят, “клет” бил робът - не е ли и за двама гробът единствена врата?"Обозначените с кавички думи са:
1.
2.
3.
4.
5.
99.  Синтактичен паралелизъм с вграден смислов контраст има между:
1.
2.
3.
4.
5.
100.  Стихът "последни сме - да бъдем първи!" съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
101.  Отбележете вярното твърдение:
1.
2.
3.
4.
5.
102.  Прочетете откъса от пиесата на Ст. Л. Костов “Големанов” и изпълнете поставените задачи: "С благодарност приемам голямата чест, която ми отдавате. Обещавам ви да дода тържествено да открия новия храм на културата в нашия роден градец и ви обещавам да доведа на туй културно тържество и нашия любим господар, комуто неведнъж съм разправял за вас и за нашето родно огнище. Много здраве на моите мили съграждани и им занесете този скъп дар (вади ключ, отваря писалището и взема един плик), който за вечни времена ще краси новия храм и ще назидава потомството… (Вади от плика един стар пожълтял малък портрет). Това съм аз. Големанов… учителят Големанов! Нека види мало и голямо как от прост учител с труд и чест се издигнах на най-високото стъпало, на върха!… (Подава портрета на Криводренски, този го поема с недоумение. Ръкопляскания.) На, уголемете го и го окачете на най-лично място в читалището." Словосъчетанието "новия храм" е:
1.
2.
3.
4.
5.
103.  Синекдоха е изразена чрез словосъчетанията:
1.
2.
3.
4.
5.
104.  Изразът "на най-високото стъпало, на върха" е:
1.
2.
3.
4.
5.
105.  Сцената с даряването на портрета може да се определи като:
1.
2.
3.
4.
5.
106.  Контраст изграждат изразите:
1.
2.
3.
4.
5.
107.  Хиперболичен е изразът:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.