Steno Alphabet

Steno Alphabe T﷯﷯﷯ ﷯﷯﷯
 
Created Sep 29, 2009
by jill.gesch
Table View
Download
Print

Flashcard Set Preview

Side ASide B
T K
D
P W
B (be)
H R
L (will)
T P
F (if)
P H
M (many)
K W
Q
K R
C
K P
X
S R
V (have)
A E
I
T K P W
G
S K W R
J
T P H
N (in)
S
is
T
the
S R
V
K P
X
K W R
Y
S *
Z

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade    Cancel