Skeletal System

48 cards

Chapter 4 Ele Ments -T


 
  
Created Apr 23, 2010
by
flowergirldee

 

 
Table View
 
Download
 
Print

Flashcard Set Preview

  Side A   Side B
1
ankyl/o
 
stiff joint
2
arthr/o
 
joint
3
articul/o
 
joint
4
burs/o
 
sac
5
carp/o
 
wrist
6
cervic/o
 
neck
7
chondr/o
 
cartilage
8
clavicul/o
 
clavicle
9
coccyg/o
 
coccyx
10
cortic/o
 
outer portion
11
cost/o
 
rib
12
crani/o
 
skull
13
femor/o
 
femur
14
fibul/o
 
fibula
15
humer/o
 
humerus
16
ili/o
 
ilium
17
ischi/o
 
ischium
18
kyph/o
 
hump
19
lamin/o
 
lamina, part of vertebra
20
lord/o
 
bent backwards
21
lumb/o
 
loin
22
mandibul/o
 
mandible
23
maxill/o
 
maxilla
24
medull/o
 
inner portion
25
metacarp/o
 
metacarpals
26
metatars/o
 
metatarsals
27
myel/o
 
bone marrow, spinal cord
28
orth/o
 
straight
29
oste/o
 
bone
30
patell/o
 
patella
31
ped/o
 
child, foot
32
pelv/o
 
pelvis
33
phalang/o
 
phalanges
34
pod/o
 
foot
35
pub/o
 
pubis
36
radi/o
 
radius
37
sacr/o
 
sacrum
38
scapul/o
 
scapula
39
scoli/o
 
crooked, bent
40
spondyl/o
 
vertebrae
41
stern/o
 
sternum
42
synovi/o
 
synovial membrane
43
synov/o
 
synovial membrane
44
tars/o
 
ankle
45
thorac/o
 
chest
46
tibi/o
 
tibia
47
uln/o
 
ulna
48
vertebr/o
 
vertebra


Upgrade and get a lot more done!
Upgrade    Cancel